counter statistics
+387 62 153 707
prodaja@ebrotrade.ba

Uslovi i pravila prodaje

Vlasnik stranice

  • EBRO TRADE d.o.o. Gračanica
  • ID: 4210451520007
  • Orahovica Donja b.b., 75320 Gračanica

Opšti uslovi poslovanja

Adresa elektronske pošte:
prodaja@ebrotrade.co

Telefon:+387-62-153-707
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekom operatera korisnika. Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danima od 10:00 do 17:00 sati.
Vikendom i praznicima korisnička podrška nije dostupna.  Ebro Trade d.o.o

Opšte odredbe

Ebro Trade d.o.o pruža online uslugu putem Internet stranice na domeni ebrotrade.ba, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice ebrotrade.ba. Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Opštim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice ebrotrade.ba u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice lično je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Ebro Trade d.o.o te prihvata da Ebro Trade d.o.o nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Ebro Trade d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Ebro Trade d.o.o može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Opštim uslovima poslovanja i korištenja. Ebro Trade d.o.o poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se sa navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ove Internetske stranice.

Ebro Trade d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Opštih uslova poslovanja i korištenja. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Opštim uslovima poslovanja i korištenja, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Opštih uslova poslovanja i korištenja podrazumijeva da korisnik prihvata izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Ebro Trade d.o.o nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo Ebro Trade d.o.o. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Ebro Trade d.o.o, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promocije.

Svi materijali koji se nalaze na Ebro Trade d.o.o internetskim stranicama ekskluzivno su pravo Ebro Trade d.o.o, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA Ebro Trade d.o.o STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Opštih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internet stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Ebro Trade d.o.o nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Ebro Trade d.o.o vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo Ebro Trade d.o.o mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internet stranici Ebro Trade d.o.o.

Internet stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica Ebro Trade d.o.o, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Ebro Trade d.o.o i nositelja autorskog prava.Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice Ebro Trade d.o.o isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da Ebro Trade d.o.o ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNET STRANICE.

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Ebro Trade d.o.o nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Ebro Trade d.o.o neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, Ebro Trade d.o.o, neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Ebro Trade d.o.o nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Ebro Trade d.o.o zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga Ebro Trade d.o.o može nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Ebro Trade d.o.o, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica od strane krajnjeg korisnika.

Ebro Trade d.o.o može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Ebro Trade d.o.o zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje Ebro Trade d.o.o, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Opštih uslova poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Ebro Trade d.o.o će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Ebro Trade d.o.o je registrovani žig preduzeća Ebro Trade d.o.o te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Ebro Trade d.o.o, distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Ebro Trade d.o.o ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Ebro Trade d.o.o nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ebrotrade.com internet stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Ebro Trade d.o.o. Ni pod kojim uslovima Ebro Trade d.o.o neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Ebro Trade d.o.o Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Ebro Trade d.o.o Internet stranice.

Sjedište Ebro Trade d.o.o je u Lukavcu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Lukavcu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internet stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Lukavcu.

U daljnjem tekstu Općih uslova, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između krajnjeg korisnika i Ebro Trade d.o.o sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice ebrotrade.ba

Jezik

Jezici komunikacije na ebrotrade.ba su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Bosanski, srpski i hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se Ebro Trade d.o.o unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Ebrotrade.ba će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, ebrotrade.ba neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na ebrotrade.ba web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu ebrotrade.ba dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo. ebrotrade.ba će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da ebrotrade.ba dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s ebrotrade.ba web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. ebrotrade.ba otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Trajanje i raskid ugovora 

Ugovor koji kupac sklapa s Ebro Trade d.o.o za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Ebro Trade d.o.o te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Ebro Trade d.o.o i kupca.

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, duzan:

  • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;  ili
  • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom;  ili
  • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Ebro Trade d.o.o na info broj mail adresu info@ebrotrade.ba radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Ebro Trade d.o.o.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim Ebro Trade d.o.o preporučuje svojim kupcima:

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Ebro Trade d.o.o prilikom izbora proizvoda,

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Ebro Trade d.o.o, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Ebro Trade d.o.o i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda i stoga nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, i

Ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u originalnoj ambalaži u kojoj je dostavljen, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Takvi proizvodi ne mogu biti predmet reklamacije, nego podliježu uslovima popravke/zamjene iz garantnog lista.

Ebro Trade d.o.o obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Ebro Trade d.o.o neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene nego ti uređaji podliježu uslovima popravke/zamjene iz garantnog lista.

Ebro Trade d.o.o obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga Ebro Trade d.o.o obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu.

Ebro Trade d.o.o preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Ebro Trade d.o.o ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Ebro Trade d.o.o u saradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon prijema proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Ebro Trade d.o.o.
Ebro Trade d.o.o Vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem maila.Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa. Ebro Trade d.o.o će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Ebro Trade d.o.o Vam omogućava kupovinu odabranih proizvoda plaćanjem direktno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Prilikom ličnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite da li je roba spremna za preuzimanje na broj telefona 062 153 707.
Lično preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

Garancija i servis

Garancija, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te ebrotrade.ba smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ebrotrade.ba je web stranica sa ciljem promocije proizvoda preduzeća Ebro Trade d.o.o, registrovanog za online trgovinu proizvoda.

Korpa

Sign in

Nemate račun?